آزمایشگاه             فروشگاه ساز             QR کد     

       


       

مرحله دوم

<!DOCTYPE html> 
<html lang="fa"> 
<head>   
<meta charset="UTF-8">   
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">   
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">   
<title>Document</title> 
</head> 
<body>   
<?php header('Content-type: text/plain; charset=utf-8');   
echo $_POST['terminalid']. "<br />";  'شمار ترمینال'  
echo $_POST['amount']. "<br />";    'مبلغ'
echo $_POST['invoiceid']. "<br />";  'شماره فاکتور' 
echo $_POST['respcode']. "<br />";   'کد جواب'
echo $_POST['respmsg']. "<br />";   'پیام'
echo $_POST['ref']. "<br />";     'کد رهگیری'
echo $_POST['cardnumber']. "<br />";  'شماره کارت ' 
echo $_POST['issuerbank']. "<br />";   
echo "<br />";   
echo( file_get_contents('php://input')); ?> 
</body> 
</html>

 

مرحله سوم

<?php	
$params='terminalid=2000041&amount 
=۱۰۰۰&payload=&callbackurl=https://iccard.ir/callback. 
php&invoiceid=2025465465'; $ch = curl_init(); 		
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://service.iccard.ir'); 		
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $params); 		
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); 		
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); 		
$res2 = curl_exec($ch); 		
curl_close($ch);  
$result = json_decode($res2,true);     
if ($result['status']) {       
header('location: https://service.iccard.ir/pay/'. 
$result['invoiceid']);  
}else{       
echo "  
}
 ?>

 

مرحله چهارم

<?php 
$params ='terminalid=[ terminal ID]&ref='. $_POST['ref'];   		 
$ch = curl_init(); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://service.iccard.ir/pay/status'); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $params); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); 
$res2 = curl_exec($ch); curl_close($ch); 
$result = json_decode($res2,true); 
echo $_POST['terminalid']. "<br />"; 
echo $_POST['amount']. "<br />"; 
echo $_POST['invoiceid']. "<br />"; 
echo $_POST['respcode']. "<br />"; 
echo $_POST['respmsg']. "<br />"; 
echo "ref ". $_POST['ref']. "<br />"; 
echo $_POST['cardnumber']. "<br />"; 
echo $_POST['issuerbank']. "<br />"; 
?>

 

مرحله پنجم

 • ردیف
 • ۱
 • ۲
 • ۳
 • ۴
 • ۵
 • کد
 • ۰
 • ۱-
 • ۲-
 • ۴-
 • ۵۰۰
 • توضیحات
 • تراکنش با موفقیت انجام شد
 • تراکنش یافت نشد
 • تراکنش تکراری است
 • پذیرنده نامعتبر می باشد
 • خطای داخلی